KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. GENEL BİLGİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine kendileri ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanıp kullanmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme gibi bir takım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

KVKK Madde 13/1 uyarınca; veri sorumlusu olan ENTEGRE PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “Entegre Proje” olarak anılacaktır.), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ile belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yazılı olarak Entegre Proje’ye yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

 • Noter vasıtası ile,

 • Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Entegre Proje’nin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)


Sahrayı Cedit, Halk Sk. Sıddıklar İş Merkezi No:56/4 34734 Kadıköy/İstanbul


Zarfın üzerine “Kişisel Verilerim Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat


Sahrayı Cedit, Halk Sk. Sıddıklar İş Merkezi No:56/4 34734 Kadıköy/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla


*e-mail adresi yazılmalıdır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.2. BAŞVURU HAKKI

2.1 Başvuru Konuları

KVKK Madde 11 uyarınca; kişisel verileri işlenen herkes Entegre Proje’ye yukarıda bahsedilmiş olduğu üzere başvurarak aşağıda yer alan konular ile ilgili taleplerde bulunabilecektir;

 • Kişisel verilerinin işkenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinin yurtiçinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

2.2 Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVKK Madde 28 uyarınca; aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğu için kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ve anonim hale getirilmek suratiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

 • Kişisel verilerinin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydı ile snaat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerinin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.


KVKK Madde 28/2 uyarınca; zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarfından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme vey düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile dsiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı


Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Adresi

Telefon Numarası

E-postaEntegre Proje ile arasındaki ilişki

__ Müşteri __ İşbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları

__ Ziyaretçi __ Üçüncü kişiler

__ Diğer __ Çalışan adayı

Lütfen belirtiniz: _____________________________________4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN YÖNELTİLEBİLECEK TALEPLER

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

Talep Edilebilecek Konular ve Hukuki Dayanaklar Seçiminiz

1 Entegre Proje bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini

öğrenmek istiyorum. ------------

2 Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. ------------

3 Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. ------------

4 Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp

aktarılmadığını, aktarılıyorsa üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. ------------

5 Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen

Kişisel verilerimin düzeltlmesini talep ediyorum. ------------

6 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Silinmesini _____________________________

Yok edilmesini _________________________

Anonim hale getirilmesini______________

talep ediyorum.

Talep Edilebilecek Konular ve Hukuki Dayanaklar Seçiminiz

7 Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı

üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. ------------Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı

üçüncü kişiler nezdinde de

Silinmesini _____________________________

Yok edilmesini _________________________

Anonim hale getirilmesini______________

talep ediyorum.

8 Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

5. ENTEGRE PROJE’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

KVKK Madde 13’e uygun olarak, Entegre Proje kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVKK kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Entegre Proje, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedilebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

 • Orantısz çaba gerektirmesi

 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

 • KVKK uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olmasıEntegre Proje tarfından verilecek yanıtın bildirilme şekli Seçiminiz

1 Elden teslim almak istiyorum. ------------

2 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. ------------

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KURUL’A ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI

KVKK Madde 14 uyarınca, kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

Entegre Proje’ye

Başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR

Entegre Proje, ilgili veri sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgilisorular yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibi’nin ( Başvuru Sahibi’nin)

Adı


Soyadı

Başvuru Tarihi

İmza


BAŞVURU FORMUNU İNDİR