EPY Blog

İnşaat Sektörü, Elektromekanik Projeler ve Birleşim Grup Hakkında Söyleşi

ENTEGRE PROJE YÖNETİM FİRMASI PROJE KOORDİNATÖRÜ SN. MELİH ERAKMAN İLE SÖYLEŞİ

Firmanız hakkında bilgi verebilir misiniz?

ENTEGRE Proje Yönetim firması 2003 yılında Kemal Okumuş tarafından kurulmuş olup, yatırımcı, geliş­tirici ve finansör kuruluşlara proje/inşaat yönetimi, tasarım yönetimi, maliyet yönetimi ve teknik değerlendirme, kredi izleme gibi danışmanlık hizmetleri veren, kadrosu sektörde uzun yıllar tecrübeli uz­man mühendis ve mimarlardan oluşan bir firmadır.

Son 14 yılda ENTEGRE, ülkemizin önemli AVM, ko­nut, otel, ofis ve endüstriyel projelerini başarı ile ta­mamlamıştır. Toplam proje sayısı 140 olup, bu proje­lerin inşaat alanı 5.000.000 m2'ye ulaşmıştır. Mevcut durumda, ENTEGRE kadrosu 116 uzman mühendis ve mimardan oluşmaktadır.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü son yıllarda Tür­kiye ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. 2016 yılında Türkiye'yi nasıl bir gelişme bekliyor sizce?

İnşaat ve gayrimenkul sektörü, yapılan-yapılacak ya­tırım kararları ile iç ve dış dinamiklerin değişkenliği ile de birebir ilgilidir. 2016 yılında mevcut gelişmeler ışığında finans akışının sağlanması, yatırımların yurt içi ve dışında istenilen düzeyde yapılması için alt yapılarının sağlanması ve bu süreçlerin iyi yöne­tilmesi durumu, 2016 yılının taahhüt anlamındaki durumunu belirleyecektir.

Sizce inşaat sektörünü önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl bir gelecek bekliyor?

Mevcut gelişmeler ışığında finansman ve nakit akışı konusunda gelişme ve iyileştirmelerin olması halin­de, sektörde önemli bir daralma yaşanmayacağını ön görmekteyim.

Taahhüt sektörünün son 10 yılda büyük şehirlerde konut-AVM kurgusu küçük illerde ise ağırlıklı olarak AVM kurgusu üzerine kurulmuş olması gerçeği var­dı. Önümüzdeki süreçte de bunlardan farklı olarak tüm iller genelinde karma projelerin ortaya çıkarak büyük ölçekli (min. 300-400.000 m2) yatırımlara dönüleceği ve yatırım boyutlarının bu şekli ile devam edeceğini düşünmekteyim.

Sektör ağırlıklı olarak konut üzerine kurulduğu için arz talep dengelerinin buna müsaade ettiği sürece sıkıntı olmayacağını, fakat iç ve dış politik dengele­rin küçük ve büyük çaplı krizlere yol açması ile bu durumun ciddi anlamda reel krizler nedeni ile öngö­rülmeyen daralma ve durmalar yaşatacağı kaçınıl­maz gerçeğimizdir. Zamanı konusunda bir tahminde bulunmak zor olsa da her an gerçekleşme durumu bulunmaktadır.

Ayrıca geçmişte sadece metropollerde konut sek­töründe söz sahibi olan firmaların Anadolu'ya göçü de başlamış olup artık hedef aldıkları şehirlerde is yapmaya başlamışlardır. Bu da Türkiye geneline farklı bir açılım olarak sektörün işleyişinin önümüz­deki 10 yıl için durmayacağını ve arz talep dengeleri ölçeğinde bu süreci devam ettireceklerini görmekteyiz.

Ülke genelinde sanayi yatırımları, tüketilebilir ener­ji yatırımları ve diğer taahhüt yatırımlarının teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve bu sürecin iyi yönetilerek doğru yatırımların hayata geçirilmesi gerekmekte­dir.

Hizmet kapsamı geniş ve deneyimli bir firma ola­rak değerlendirdiğinizde, elektromekanik tesisat İşlerinin tek bir firma tarafından yüklenilmesinin avantajları nelerdir ?

Elektrik ve mekanik işlerin geçmiş senelere göre iş m2'lerinin büyümesi nedeni, konut dışında sanayi ve diğer yatırım alanlarında bu sürecin artık elektro-mekanik kavramı içinde tek bir vücut olarak yöne­tilmesi talebi doğmuştur.

Gerek işleyiş gerekse elektrik ve mekanik anlamda projelerin birbiri ile öncül ve ardıl anlamda ilişkisi sebebi ile tek elden yönetilerek bu sorumluluğun tek bir firma üzerinden takip ediliyor olması özel­likle uygulama aşamasında büyük bir avantaj sağ­lamaktadır. İhale aşamasında, bu işin ayrı ayrı ihale edilmesi yerine tek firmaya verilmesi kesinlikle bir "ucuzlama" avantajı sağlamış bu da yapılan ihale­lerde görülmüştür. Yönetim aşamasında özellikle sahada tek bir işleyiş ile muhatap olunması ve elektromekaniğin birbirleri ile ilgili süreç yönetimi ve teknik yönetimi, görev ve sorumluluklar anlamında bu işin bir grup tarafından takip edilmesi, özellikle test devreye alma ve otomasyonel işlemlerinde iş­verenin işini fazlasıyla kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca bu işin tek bir elden yapılması fikri ve uygu­laması; bu işi yapabilecek yapıya sahip firmaların artarak "bu kültürün" yayılmasını ve konunun diğer firmalar tarafından "şirket gelişimi ve büyümesi anlayışını ve algısını tetiklemekte ve geliştirmekte­dir.

Verdiğimiz elektromekanik hizmetler göz önünde bulundurulduğunda size göre Birleşim ve ERDE'in en belirgin özellikleri nedir?

Proaktif ve işe odaklı olmaları. Küçük veya büyük her iş için aynı ciddiyet, samimiyet ve güveni ver­meleri. Buradaki üç madde de bana göre şirket yö­nelimlerinde piramidin tabanına kadar yayılmış bir işleyişi ve algıyı yansıtmakta. Önemli olan şirketiniz için yazdığınız misyon ve vizyon hedeflerinizin uygu­lama aşamasında ne kadar gerçekçi ve doğru oldu­ğudur. Bana göre BİRLEŞİM (BİRLEŞİM + ERDE) bu süreci bünyesinde gerek patronları gerekse çalışan­ları olarak doğru işleten ve süreci devam ettiren na­dir firmalardan birisidir. Bu sebeple öncelikle Mesut ve İdris Beyler bu konuda tartışmaksızın bir alkışı hak etmektedirler.

Birleşim ve ERDE' nin elektromekanik uyumunu nasıl buluyorsunuz?

Süreç yeni olmasına rağmen piyasa nezdinde alınan elektromekanik isler bu uyumun olduğunu olacağı­na işaret etmektedir.

Taahhüt işi olarak benzer gibi gözükse de yapılan iş ve işleyiş olarak birbirinden farklı konulara dayanan bu iki firmanın birleşme anından itibaren uyumu sı­kıntı göstermemiştir.

Firmanın kurmaylarının da bu konuda birbirleri ile olan ilişkilerini patronların hedefleri doğrultusun­da yönetmeleri her iki grubun da geçmişten gelen kurum kültürlerinin kalitesi bu süreci hem kendi içlerinde hem de ortak olarak yaptıkları işlerde ko­laylaştırdı ve müşteri memnuniyetini sağlamış oldu.

 

Birleşim Dergisi Nisan 2016, Söyleşi

Röportaj: Gökçe Aşkın

Melih Erakman ElektroMekanik Nisan 01, 2016 Bu yazı 7826 kez okundu

Galeri

Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.