EPY Blog

İyi Proje Yönetimi Yatırımcısına Para ve Zaman Kazandırır

İyi proje yönetimi yatırımcısına para ve zaman kazandırır Nadir Hiçsönmez 

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mesleğinizi seçmeniz nasıl gerçekleşti?

1956 Erzincan / Kemah doğumluyum. Makine Yüksek Mühendisiyim. İTÜ Makina Fakültesi 1979 Lisans ve 1982 Lisansüstü mezunuyum.

İTÜ'de Lisansüstü eğitimim sırasında, Mekanik Tesisat üzerine hem proje hem de taahhüt işleri yapan bir Mühendislik firmasında çalışmaya başladım. Askerden döndükten sonrada yaklaşık 3 yıl Form A.Ş.’nin Endüstriyel Tesis şantiyelerinde şantiye şefi olarak çalışarak şantiye tecrübesi edindim. Daha sonra Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş'de uzun yıllar Genel Müdürlüklerinde çalıştım. Bu firmalardaki görevim,  yeni ve mevcut fabrika yatırımlarının projelerinin hazırlanması (mimari avan proje, makine yerleşim projesi, mekanik tesisat projesi), imalat, satın alma, montaj ve işletmeye alma işlerinin yürütülmesi, yatırımların fizibilitesinin hazırlanması ve teşvik dosyalarının hazırlanması, fabrikaların teknik problemlerinin çözülmesi, teknik şartname hazırlanması, yurt içi ve yurt dışı teknik malzeme temin edilmesi, inşaat, mimari, mekanik, elektrik ve alt yapı işlerinin yaptırılması için gerekli koordinasyonların sağlanması işlerini yürütmekti. Entegre Proje Yönetim ve Danışmanlık firmasında da yaklaşık 10 yıldır çalışmaktayım. Entegre Proje Yönetim'de yaptığım işler daha önce çalıştığım yerlerdeki çalışmalarıma benzer yatırımların koordinasyonu işlerinin yürütülmesi tasarım koordinasyonu, uygulama koordinasyonu şeklindedir.

Entegre Proje Yönetim ve Danışmanlık firmasında yapılan işler nelerdir?

Entegre Proje Yönetim ve Danışmanlık firması, bir yatırım projesine ait tüm inşaat, mimari, mekanik, elektrik, altyapı işleri ile ilgili olarak; proje yönetimi, tasarım yönetimi, saha yönetimi yapmakta ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gerek tasarım yönetimi gerek ise saha yönetimi işlerini bünyesindeki her biri kendi konusunda uzman, tecrübeli mimar, inşaat, makina, elektrik mühendisleri ile yürütülmektedir. Proje yönetimini üstlendiğimiz projelerde görevlendirilen ekibimizin aktif organizasyon yeteneği, geçmişte edinmiş olduğu tecrübeler ile proje disiplinleri ve danışmanlar arasındaki koordinasyonu en üst seviyeye çıkartmaktadır.

İşin başlangıcından sonuna kadar işin takibinin sıkı bir şekilde yapılması, zamanında kararlar alınmasını temin edilmesi, iş programını ve proje bütçesini aktif şekilde takip ederek, olası gecikmeleri ve bütçe sapmalarını önceden görüp tedbirler alınması, tasarımın ve sahadaki uygulama çalışmaların hedeflenen bütçe, kalite ve sürede yapılmasını sağlamaktadır.

Bu noktada daha önceki kullanım sınıfı farklı Bina ve Endüstriyel tesis yatırımların tasarım ve uygulama koordinasyonu tecrübelerimiz, şantiye çalışmalarımızdaki edindiğimiz uygulama tecrübelerimiz, tasarım ve uygulama sırasında çıkabilecek problemlerin önceden görüp çözüm üretilerek işlerin aksatılmadan yürütülmesini konusundaki tecrübelerimiz Yatırımın, işverene veya işletmeye teslimi sırasındaki, Test, Devreye Alma, Eğitim, As-Built Proje Kontrolü, Geçici Kabul Dokümanlarının kontrolü konularındaki tecrübelerimizi kullanarak işlerin süresinde, hedeflenen iş programına uygun, hedeflenen kalitede ve hedeflenen bütçesinde tamamlanmasını sağlanmaktadır.

Tasarım yönetimi ve saha yönetim çalışmaları sırasında yapılan işlerler hakkında bilgi verir misiniz, önce tasarım yönetimi safhasında neler yapılıyor?

Entegre Proje Vönetim ve Danışmanlık bünyesinde Merkez Ofisimizde çalışan uzman inşaat Mühendisleri, Mimar Mühendisler, Makina Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri tarafından tasarım yönetimi çalışmaları yürütülmektedir.

Tasarım yönetimi sırasında yaptığımız çalışmalar;

·          Yatırım projesinin niteliğine uygun olarak Tasarım teklif alma şartnamesi. Danışman teklif alma şartnamesi oluşturulması. Tasarımcılar ve Danışmanlardan tekliflerin temin edilerek mukayeselerini yapılması ve işveren onayına sunulması,

·          Tasarımcılar. Danışmanlar ve işveren veya işveren yetkilisi ile birlikte haftalık toplantılar yapılması,

·          Tasarımcıların öneri raporlarının değerlendirmesi, alternatif sistem seçimlerinde yatırım için ekonomik, işletme maliyeti düşük ve enerji verimli sistem seçimlerinin yapılarak işveren onayına sunulması,

·          Tasarım iş programının oluşturulması,

·          Yatırım bütçesinin oluşturulması,

·          Ruhsat projeleri ve Avan projelerin kontrol edilerek değerlendirilmesi,

·          Projelerin ve ihale dokümanlarının Türk standartlarına ve yönetmeliklere. Uluslararası standartlarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik şartnamelerine. İlgili Belediyelerin taleplerine uygun olarak yaptırılmasının temin edilmesi ve uygunluğunun kontrol edilmesi,

·          Uygulama projeleri, ihale dokümanları (Uygulama raporları, hesaplar, Teknik şartname, Birim Fiyat tarifi, Marka listesi, Keşif) kontrol edilerek değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması temin edilmesi,

·          Yeşil bina sertifikası (LEED,  BREEAM vb.) alınacak yatırımlarda gerekli projelerin ve dokümanların uygunluğunun kontrol edilmesi,

·          Marka listelerin oluşturulması tasarımcı, entegre ve işveren görüşleri sonucunda oluşan marka listesi işveren onayından sonra ihale dosyasına dahil edilmesi,

·          Süperpoze projelerin, rezervasyon projelerinin, koordinasyon kesit projelerinin, yangın sistem senaryosu, bina otomasyon senaryosu kontrol edilerek değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması temin edilmesi,

·          Yatırım için yüklenici adaylarının oluşturulması bunlar için ön yeterlilik tablolarının oluşturulması, yapılan değerlendirmelerin işveren i görüş ve onayına sunulması, 

·          İhaleye çıkılarak, yüklenici adaylarından teklif istenmesi, yüklenici sorularının cevaplandırılması, zeyilnamelerin yayınlanması,

·          İhale süresince birkaç tur dönen tekliflerin değerlendirilmesi, kısa yüklenici listelerinin hazırlanması, işveren görüşüne sunulması,

·          İşveren pazarlıkları sonucunda karar verilen yüklenici ile işveren arasındaki sözleşmenin hazırlanması,

·          Anlaşma yapılan yükleniciye şantiye sahasının teslim edilmesi.

Yukarı bahsettiğim İşler ve daha fazlası tasarım yönetimi sırasında, tüm disiplinlerdeki ilgili mühendislerin her zaman bir arada çalışmanın verdiği avantaj ile proje ve doküman la rdak i disiplinler arasındaki uyumsuzluk, eksiklikler rahatlıkla tespit edilmekte, projelerin süper pozeleri üzerinde gerekli kontrol yapılmakta, değerlendirilmekte, projeler arasında çıkabilecek sorunların çözümü konusunda ortak görüşler alınarak tasarımcıların uyarılması ve projelerin ilerlemesi temin edilmesi sağlanmaktadır.

Tasarım yönetimindeki hedefiniz nedir?

Tüm projelerimizde ki tasarım yönetimindeki hedefimiz, tasarımcılar ve danışmanlar arasında koordinasyonun sağlanması, işveren'in karar vermesini çabuklaştırmak için gerekli altlıkların hazırlanmasının temin edilmesi, disiplinler arası öncelik sıralaması yapılarak tasarım çalışmaların daha verimli yürütülmesini sağlamak, yaptığımız bir çok işlerde edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda önceden ilgili tasarımcı uyarılarak tasarımın düzgün bir şekilde ilerlemesinin temin edilmesi, tasarımda tüm disiplinler çalışmaları birbirine bağlı olduğu için öngörülerimiz ile tasarımda geri dönüşlerin olmamasının temin edilmesi, işveren kararları doğrultusunda tasarım işlerin en hızlı şekilde iş programına uygun ve işin bütçesinde yapılmasının temin edilmesi, minimum revizyon projeleri ile tasarım işlerinin tamamlanmasıdır, sistem seçimleri, cihaz ve malzeme seçimleri konusunda en kaliteli, yaygın kullanılan, satış öncesi ve sonrası hizmetleri iyi olan. yaygın servis ağı olan, ekonomik ve enerji verimliliği yüksek sistem ve markaların seçilmesi, projenin her safhasında ve ihaleye çıkmadan önce değer mühendisliği (Value Engineering) yapılarak yatırımın optimum yatırım ve işletme maliyetinde gerçekleşmesinin temin edilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, yatırımcı talebi üzerine mevcut binaların inşaat, Mimari. Mekanik, Elektrik olarak teknik değerlendirme çalışmaları da yapılarak Yatırımcının kiralama, satın alma ve satış durumlarında daha rahat karar vermesini sağlıyoruz.

Şimdi de Saha Yönetimi safhasında yaptığınız işler hakkında neler söyleyeceksiniz?

Şantiye de görevlendirilen konusunda uzman İnşaat Mühendisleri, Mimar Mühendisler, Makina Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri tarafından yürütülmektedir.

Uygulama safhasında şantiyelerde görevlendirilen arkadaşlarımız yükleniciler tarafından yapılan tüm işlerin proje, teknik şartname, birim fiyat tarifleri, keşif ve marka listesine uygun olduğunun kontrolü yapılmaktadır. Sahadaki arkadaşlarımız, malzeme dosyalarının onaylanması, shop drawing çizimlerinin onayı, işlerin yürütülmesi için hazırlattırılan Metod of statement' ların onayı, revizyon projelerin onayı, yüklenicinin hak edişlerin onayı, uygulama sırasında çıkabilecek sorunların çözülmesi, işlerin kaliteli malzeme ve kaliteli işçilikle yapılmasının temin edilmesi, işleri iş programına uygun olarak zamanında bitirilmesinin temin edilmesi, yükleniciler arasındaki koordinasyonu sağlanmasıdır. Sahadaki entegre iş disiplinleri sorumlusu arkadaşlar kendi disiplinlerine ait işleri yapan yüklenicilerin iş akışına diğer disiplinlerin engel olmaması için önceden diğer disiplinleri uyararak yüklenicinin önünün açılmasını temin etmektedir, işin yapılması sırasında iş disipline uygun hazırlamış olduğumuz kalite formları, test formlarını kullanarak işlerin sağlıklı yürütülmesi ve gününü ne takibi sağlanmaktadır. İş süresince gerekli test çalışmalarının yapılması işin teslimine yakın test, ayar, dengele ve devre alma çalışmalarının yapılması, geçici kabulün yapılması, geçici kabul eksiklerinin tamamlatılması, işletme firmasına eğitim verdirilmesi, AS-Built projelerin yaptırılması, kesin hak edişin kontrolü ve onaylanması, aylık raporların ve kapanış raporunun hazırlanması şantiyedeki ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Tasarım yönetimi safhasında hangi danışmanlar ile çalışılıyor?

Tüm projelerimizde Mimar Proje Müellifi, Statik Proje Müellifi, Mekanik Proje Müellifi, Elektrik Proje Müellifi yanı sıra projenin büyüklüğüne ve özelliğine bağlı olarak Danışmanların bir kısmı veya hepsi tasarım sürecine dahil edilmektedir. Tasarım süresinde Yangın danışmanı, Alt Yapı danışmanı, Cephe danışmanı, Aydınlatma danışmanı, Trafik danışmanı, Güvenlik danışmanı, Mutfak danışmanı, Havuz danışmanı, Engelli danışmanı, Akustik danışmanı, Leed danışmanı, Peyzaj danışmanı vb. ile çalışılmaktadır.

Türk Tesisat Sektörü hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Türk tesisat sektörünü tasarımcılar, yükleniciler ve imalatçılar olarak değerlendirmek gerekir ise, inşaat sektörünün gerek Türkiye de gerek ise yurtdışında gelişmesine paralel olarak her üç sektörde çok iyi bir şekilde kendilerini geliştirmekte olduklarını düşünüyorum.

Tasarımcılar:

Günümüz Tasarımcılarını oldukça başarılı buluyorum. Birçok yurt dışı projelerine göre daha başarılılar. Gerek Türkiye de gerek ise yurt dışında birçok projeyi başarılı bir şekilde tamamlamışlardır. Büyük tasarım grupları kendi kadrolarında ki elemanları da çok iyi bir şekilde yetiştirdiği, yeterli tecrübe sahibi olan ve tasarım grubundan ayrılarak kendi tasarım bürolarının kuran tasarımcılarında aynı disiplinle başarılı projeler imza attıklarına şahit oluyoruz. Gürümüzde projeler bilgisayar tamında AUTOCAD ile çizilmekte, revizyonlar kolay bir şekilde yapılmakta ve hard disklerde muhafaza edilmektedir Projelerin çizimi çok daha hızlı ve kolay olmaktadır. Bunun tek dezavantajı projeler Autocad de çizildiği için çok fazla sayıda mimari revizyon yapılıyor, mimari grup için revizyon yapmak basit bir çizgi değişikliğinden ibaret olmasına rağmen Mekanik Tasarımcı için konfor şartlarını sağlamak üzere yeniden hesap yapılması, boru çaplan, cihaz seçimleri kanal kesitleri vs. gibi bir çok değişiklik yapmak zorunda kalmaktadır.

Birkaç proje grubu Revit Yapı Bilgi Modellemesi (BİM) programları kullanarak 3 boyutlu proje üretmektedir. 3 boyutlu proje üretilmesi gittikçe diğer tasarım gruplarınca da benimsenip yaygınlaşmaktadır. Şu ana kadar bir kaç projemizde 3 boyutlu çizim olarak hazırlanmıştır.

Günümüzde endüstriyel yapılar azalmış olup Alışveriş Merkezleri, Otel, Yüksek Katlı Konut ve Ofis Blokları, Hastaneler, Call Center, Data Center gibi yapılar çoğalmış olup tasarım grupları da bu yapılara uygun projeleri başarı bir şekilde üretmektedirler.

Proje yönetimini yaptığımız projedeki tasarım grupları, tasarımın sıkı takip edilmesi, kararların çabuk alınması, minimum revizyon yapılması, hazırladıkları Proje ve ihale dokümanlarının sıkı bir şekilde kontrol edilerek tarafımızdan değerlendirilmesi, hızlı yürütülen tasarım çalışmalarında gözden kaçan noktaların tespit edilmesi noktasında yürüttüğümüz çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca tasarım süresinde toplantılarda işveren ile birlikte alınan kararların proje ve dokümanlara yansıtılmasının kontrolü yapılarak yüklenici ihalelerine süper pozesi ve gerekli kontroller yapılmış düzgün bir proje ve ihale dokümanı ile İhalelere çıkılması temin edilmektedir. Böylece işveren ve yüklenici arasında uygulama süresince çıkabilecek sürtüşmeleri ortadan kaldırılmakta, yüklenicinin minimum revizyon ve minimum yeni fiyat zaptı ile işlerini tamamlamaları sağlanmaktadır.

Yükleniciler:

Yükleniciler de gerek Türkiye’de gerek ise yurt dışında başarılı çalışmalar yapmaktadırlar. Bu başarılar onların iş tecrübelerini ve kadrolarındaki elemanların tecrübelerini artırarak, yapılan işlerin ve verilen hizmetlerin daha da kaliteli olmasını sağlamaktadır. Proje, ihale dokümanları ve sözleşmenin düzgün hazırlanması, tüm yüklenicilerin doğru işe doğru teklif vermesini sağlamaktadır. Bu yüklenicinin sözleşme sırasında hata yapma riskini azaltmaktadır. Böylece işveren İle yüklenici arasında uygulama safhasında her hangi bir sorun çıkmamakta ve yüklenici sözleşme gereğini tümü ile yerine getirmektedir.

İmalat sektörü:

TS EN ,CE, Eurovent sertifikalı, UL, FM onaylı, Uluslararası standartlara uygun kaliteli ürünler üretilmekte gerek Türkiye’de satış gerek ise yurt dışına ihraç edilerek başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Yerli üretimin başarılı olması ile gün geçtikçe kullanımı da artırmaktadır Yerli üretimde kendi ar-ge çalışmalarının yapmaları, laboratuvarlarını kurmaları, satış öncesi ve satış sonrası hizmet kalitesini artırmaları servis ağını genişletmeleri yaygın kullanımı sağlamaktadır. Bu kriterleri sağlayan yerli markaların ve Türkiye’de fabrika kurarak üretim yapan yabancı markaların artmasını temenni ediyoruz. 

Piyasada kullanılan ithal ve yerli üretimleri yakından takip ederek işverenlerin yatırımlarında kaliteli, yaygın kullanılan, satış sonrası hizmet kalitesi iyi olan, Türkiye de yaygın hizmet ağı olan ürünleri tercih etmesini noktasında karar vermesini kolaylaştırıyoruz.

Projecilik mesleği hakkında yeteri kadar değer bilinmiyor deniliyor siz ne düşünüyorsunuz?

Bir YATIRIM en temel ve en önemli kısmı PROJEDİR. Projelerin en iyi şekilde hazırlanmış olması yatırımın hem yapım sırasında hem de kullanımı sırasında hızlı, verimli, kullanışlı, konfor şartlarını en iyi şekilde yerine getiren, kullanıcıların memnun kaldığı bir yapı ortaya koymaktadır. Yatırım için en uygun çözümlerin üretilerek projelerin avan proje, kesin proje ve uygulama projelerinin sırası ile oluşturulması, tüm projelerin Mimari Grup tarafından her safhada süper poze edilerek, işin sonunda uygulanabilir, uygulama safhasında hiçbir problemle karşılaşmadan imalatların yapılmasını sağlamaktadır.

Projenin avan proje safhasında en iyiyi bulmak için birçok alternatif proje üretilebilir. Projelendirme safhasında uygun olmadığı tespit edilen projeler değiştirebilir, yeni proje üretilebilir bu bir miktar zaman kaybına neden olabilir. Ancak projelendirme safhasında, projeye yeterli zaman ayrılmaz, bir takım kararlar uygulama safhasına bırakılır ise uygulamada işverene hem zaman kaybı hem para kaybettirecektir. Yapılan işlerin kırılarak yeniden yapılmasına veya şantiyedeki işlerin bir müddet durmasına neden olacaktır.

Projeler, proje müellifleri tarafından üretilmeli, aksayan, eksik kalan konular proje safhasında çözülmelidir. Sahaya projelendirme, süper poze işleri vs. bırakılmamalıdır. Sahadaki hızlı yürütülen işlerden dolayı saha personelinin bunlara ayıracak ya zamanları, ortamı müsait olmuyor ya da bu arkadaşlar şantiyeci olduklarında düzgün proje üre tem em ektedirler.

Dolayısı ile proje işi projelendirme safhasında Tasarımcılar tarafından yapılarak tamamlanmalıdır, sahaya iş bırakılmamalıdır, işveren talebi üzerine hızlı yürütülen işlerde bunun çok olumsuz örneklerini yaşadık.

Ruhsat projesi problemi

Diğer taraftan piyasada işveren. Ruhsat projesi ile ihaleye çıkarak işi yaptırmakta olduğu, gerek teklif veren firmaların teklif verirken zorlandıkları, işi alan firmanın da işi yaparken ortada düzgün bir uygulama projesi ve ihale dokümanı olmadığı için işveren ile sürekli sürtüşme yaşadıkları, alınan malzemelerin ve yapılan imalatlarında çoğu zaman kalitesiz olduğu, Sistemlerin fonksiyonlarını yerine getiremedi, beklenen konfor şartların sağlamadığı genellikle cihaz kapasite değerlerin küçük seçilerek işin ucuza yapıldığını duyuyoruz veya yüklenici işin ortasında zarar ettiğini belirterek işi ortada bırakmaktadır. Teknik değerlendirmesini yaptığımız bazı binalarda bunu görüyoruz. Bunun sonucunda da yapılan yatırım birkaç sene sonra kiralanamaz, kullanılamaz hale gelmektedir.

Entegre proje yönetim ve danışmanlık olarak bu güne kadar yaptığınız işlerden bahseder misiniz?

Entegre Proje Yönetim ve Danışmanlık firması 2003 de kurulmuştur. Tasarım yönetimi ve saha yönetimini yaptığımız projeler Alışveriş merkezleri, Oteller, Ofis binaları, DATA Center binaları, Müze binası, Konut binaları, Hastaneler, Endüstriyel Yapılar gibi yapılardır.

Yeşil binalar hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkiye enerjide dışarıya bağlı bir ülkedir. Kullandığımız tüm enerjiyi ithal ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakların yaygın kullanılması gerektiği düşüncesindeyiz. Tükettiği enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal eden Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer almaktadır. Yaklaşık l0 senedir Türkiye de de yaygın olarak gittikçe artan oranda Yeşil Bina sertifikası alınmakta olup proje yönetimi yaptığımız birçok projede Yeşil Bina sertifikası alınmıştır. Bu konusunda bünyemizde uzman arkadaşlarımızda bulunmaktadır. Yeşil bina için gri su kullanımı, yağmur suyu kullanımı. ısı geri kazanımlı cihazların kullanımı, bina otomasyon sistemi, enerji verimli sistemlerin ve cihazların kullanılması yeşil bina sertifikası alınmasa bile kullanılmasını sağlıyoruz.

Hem proje hem taahhüt yapan firmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu şekilde Design&Built tabir ettiğimiz hem proje hem taahhüt yapacak firma sayısı çok azdır. Biz tasarım işinin profesyonel tasarım firmaları tarafından yapılmasını ve Uygulamanın da yüklenici firmalar tarafından yapılmasını istiyoruz. Tasarım işinin yükleniciye bırakılması durumunda İşin başlangıcında birçok bilinmeyen unsur ile yola çıkılmakta ve iş bitimine kadar işveren ve yüklenici arasında birçok menfaat çatışması çıkmaktadır. Ne İşveren ne de yüklenicinin işin yapımı sırasına da böyle bir çatışmanın içerisine girmesini istemiyoruz. Küçük ölçekli yapılarda veya küçük ölçekli Fit -Out (iç dekorasyon İşlerinde) projelerde, işveren İşin aciliyeti nedeni ile Design&Built vermesi durumunda yükleniciye projelerin, onaylayacağımız profesyonel tasarımcılara çizdirmelerini, projelerinde tarafımızdan onaylanmasını ön şart olarak sözleşmesine yazıyoruz.

Tüm projelerde mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinleri şu anda birlikte çalışıyorlar sizce İstenilen yerde miyiz?

Birkaç proje grubu hariç henüz istenilen düzeyde olduğumuzu söyleyemiyorum. Genelde Mimari Grup tarafından diğer disiplinler koordine edilmeye çalışılmaktadır. Projelendirme için ayrılan sürelerin kısa olması, tasarım grupları içerisinde tecrübeli elemanların sayılarının az olması, var olan tecrübeli elemanlarında proje yapan genç elemanları doğru yönlendirilmesi, sorunlar karşısında çabuk ve doğru çözüm üretilmesi için yeterli zaman ayıramamaları gibi nedenler ile her disiplinler kendi içerisinde bile koordine olamazken Mimari grubun hem statik, hem mekanik, hem elektrikten bir miktar anlayarak,  tüm disiplinleri bir araya getirip işin sonunda düzgün bir proje teslim etmeleri güç olmaktadır.

Tabi tüm projeler ve tasarım grupları için bunu söylemiyorum. Çok düzgün bir şekilde hazırlanmış proje ve ihale dokümanları da bulunmaktadır.

Tasarımcılar tarafından üretilen projelendirme ve ihale dokümanlarındaki formatlarda henüz tam bir birliktelik sağlandığı söylenemez. Yürüttüğümüz projelerde keşif formatından tutunuz, verilecek ihale dokümanları listeleri, içeriği için bir standart oluşturmaya, günümüz şartlarına ve yapının gerekliklerine uygun olarak geliştirerek bu standartları yürüttüğümüz projelerde oturtturmaya çalışıyoruz.

Tasarımını yönetmediğimiz, sadece saha yönetim işini üstlendiğimiz projelerde, önce yine projeleri inceleyip değerlendiriyoruz. Bu kapsamda görev aldığımız pek çok projede, mekanik ve elektrik projelerindeki mimari altlığın, mimari grubun en son revizyonlu mimari altlığına uymadığı, mekanik ve elektrik projelerindeki mimarinin 2-3 revizyon önceki mimari olduğunu görmekteyiz. Bu durumda, mekanik ve elektrik proje ve ihale dokümanlarının uygun olmadığı pek çok yanlışlıkların ve eksikliklerin olduğu tespit edilerek, yatırımcı firmalar bilgilendirilmektedir. Bu gibi durumlarda, eksikliklerin ve yanlışlıkların boyutuna da bağlı olarak Mimari, Mekanik, Elektrik ve Statik projelerin, birkaç ay gibi bir sürede yeniden revize yatırımcı firmaların zaman ve para kaybına neden olmaktadır.

 

Mechanic Dergisi Nisan 2016, Söyleşi

Nadir Hiçsönmez PM Center Nisan 01, 2016 Bu yazı 12546 kez okundu
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.