EPY Blog

Proje Yönetiminin Proje Üretim Sürecine Katkısı

PROJE YÖNETİMİNİN PROJE ÜRETİM SÜRECİNE KATKISI

Proje yönetimi, günümüzde gayrimenkul geliştirme faali­yetlerinin önemli ve etkin bir bileşeni haline gelmiştir. En yalın anlatımı ile Proje Yöneti­mi, projeyi hedeflenen sürede, kalitede ve optimum maliyet ile, İSG kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu te­mel hedeflere, projenin işletme maliyetlerini düşürme, çevreye minimum olumsuz etki, enerji verimliliğine ve kentsel geli­şime katkı gibi daha sosyal ve uzun vadeli hedefler eklenebi­lir. Bu hedeflere ulaşabilmek için birinci öncelik, hazırlık aşamasında mutlaka gerek­li planlamanın yapılması ve etkin proje yönetim ekibinin kurulmasıdır. Proje Yönetimi sadece bir ekibin yaptığı bir hizmet olarak değil, tüm pay­daşların görev ve sorumluluk­ları çerçevesinde, hizmet ve aksiyonlarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirme­si olarak anlaşılmalıdır.

Proje aşamaları genel ola­rak, Stratejik Tanım, Hazırlık, Tasarım, İhale, Yapım, İşlet­meye Alma ve İşletme olarak tanımlanabilir.

• Stratejik Tanım aşamasın­da Geliştirici, Resmi İdareler, Finansman Kurumlan, Yatırım Danışmanları, Gayrimenkul Değerleme, Kiralama/Satış Danışmanları, Pazar Araştır­ması, Tasarım, Yüklenici ve Proje Yönetim firmalarından destek alabilir. Bu destek­ler projeyle ilgili ihtiyaç ve hedeflerin tanımlanmasına, karşılaşılabilecek sorunların, risklerin belirlenmesine ve öngörülmesine önemli katkı sağlayacaktır. Proje Yönetim firmasının bu aşamada vere­bileceği katkılar arasında ya­pılabilirlik analizi, yatırım ön bütçesi, ön master iş planı, risk analizi ve benzeri hizmetler sa­yılabilir. Potansiyel sorunları ve alternatif çözümleri gerçek­çi olarak öngörmek amacıyla proje yönetim firması ve diğer paydaşlardan alınacak bu hiz­metler önem taşır. Proje Yöne­tim başta olmak üzere, paydaş­ların benzeri tecrübelere sahip olmaları, Geliştirici’nin işini kolaylaştıracak ve her aşama­da katma değer yaratacaktır. Stratejik Tanım aşamasında Geliştirici, Proje Yönetim fir­ması ile birlikte projenin yol haritasını oluşturur.

• Proje ile ilgili ilerleme ka­rarı alındıktan sonra, Hazır­lık aşamasında, Geliştirici ve Proje Yönetim firması birlikte tasarım ekibini oluştururlar ve Proje Yönetim firması Proje Yönetim Planım hazırlar. Böylece projenin gerçekleştirilme stratejisi, yatırım ön bütçesi, risk analizi, tasarım süreci ve teslimatlar, paydaşların görev ve sorumluluklarının belirlen­mesi ve bunların sözleşmesel olarak yükümlülük altına alın­ması sağlanır.

• Tasarım Sürecinin yönetil­mesinde, Proje Yönetim firma­sına düşen belli başlı görevler arasında ara termin hedeflerini içeren süreç yönetimi, hedef­lenen ön bütçe çerçevesinde tasarım ekibiyle birlikte ça­lışılarak optimum kalitenin sağlanması, ara terminlerin ve resmi izinlerle ilgili takiplerin zamanında yapılması sayılma­yabilir. Tasarım sürecinin ta­mamlanmasına paralel olarak inşaat yatırım bütçesi netleştirilir ve İşverenin yapacağı piya­sa araştırmaları çerçevesinde gerekli tasarım revizyonları da yapılarak, inşaat uygulama sü­recinin yol haritası güncellenir.

•  İhale aşamasında Proje Yö­netim firması, uygulama firma­larının belirlenmesi çalışmala­rını yürütür. Bu aşamadaki en önemli konu tecrübeler çerçe­vesinde uygulama döneminde görev yapacak paydaşların gö­rev tanımlarının, yapım döne­mi ara termin tarihlerinin ve sorumlulukların belirleneceği ve tarafların çıkarlarım koru­yacak sözleşmeleri İşverene önermek ve gerekli onayları almaktır.

• Yapım Sürecinde, rekabetçi ihaleler sonucu seçilecek olan Yüklenici firmaların projenin süre hedeflerine göre hazırla­nan onaylı programa uygun ilerletilmesi, bütçe izleme, ka­lite kontrol ve imalatın ihtiyaç duyacağı detaylı tasarımların tamamlatılması, çalışmaların İşverene düzenli olarak raporlanması hizmetleri de Proje Yönetim ekibi tarafından yürü­tülür. Bu aşamada, gerekli ted­birler, aksiyonlar ve kararların zamanında alınmasının sağ­lanması proje yönetim ekibi­nin tecrübesi ve yeterliliği ile doğru orantılıdır.

• İşletmeye Alma Süreci, pro­jenin gerekli tüm testlerin, dev­reye alma ve geçici kabullerin tam ve eksiksiz olarak yapılma­sı sonrasında İşletme/son kul­lanıcıya teslimi işlemlerini içe­rir ve bu sürecin sonuçlanması proje yönetimin görevlerinin başarıyla tamamlanması anla­mına gelir. Tüm bu süreçlerde, Proje yönetim firması, kadro­su ve tecrübesi ile üstlenece­ği hizmetlerin tanımlayacağı sorumluluklar çerçevesinde, Geliştiricinin teknik ve idari temsilcisi olarak çalışarak pro­jeyle ilgili risklerin azaltılması, hedeflenen sonuçların sağlan­ması amacıyla sürekli olarak titiz bir çaba içinde olacaktır. Birbirine bağlı ve tamamlayıcı nitelikteki yukarıda değinilen bütün süreçlerde, Proje yöne­tim firması, kullanacağı Dokü­man Kontrol, Maliyet Kontrol, Tasarım Yönetimi, Raporlama, Kalite Güvence ve Takip sis­temleri ile projenin yapıtaşını oluşturacak, hesap verilebilirlik ve sorumluluklar açısından Geliştirici’ye ciddi katma değer sağlayacaktır.

 

Gayrimenkul Türkiye, Kemal Okumuş, Mart/Nisan 2017, Söyleşi

Kemal Okumuş PM Center Mayıs 01, 2017 Bu yazı 9805 kez okundu

Galeri

Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.